Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest NETREN s.c. z siedzibą w Żurawicy pod adresem ul. Kasztanowa 38, 37-710 Żurawica, REGON 366601115, NIP 7952540925 (zwaną dalej: NETREN s.c.).

2) Kontakt w sprawie ochrony danych w NETREN s.c. na adres e-mail: biuro@netren.pl.

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z NETREN s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez NETREN s.c. i wykonania zawartej przez Ciebie z NETREN s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez NETREN s.c., a także wykonania ciążących na NETREN s.c. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) NETREN s.c. jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami NETREN s.c.) w celu
i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z NETREN s.c. umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom NETREN s.c. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy NETREN s.c. a Podwykonawcami NETREN s.c. Ponadto NETREN s.c. jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z NETREN s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez NETREN s.c., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej
przez Ciebie z NETREN s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez NETREN s.c.. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z NETREN s.c. umowy o świadczenie usług oferowanych przez NETREN s.c., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez NETREN s.c. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez NETREN s.c. ciążącego na NETREN s.c. obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych
osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi NETREN s.c. informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.